Leren op de werkplek

Onder leren op de werkplek worden alle vormen van leren in authentieke (arbeids)situaties verstaan. Het gaat om gepland en bewust leren door cursisten in een authentieke arbeidssituatie gericht op het verwerven van beroepsrelevante competenties (Veldhoven e.a, 2009).

Vormen van leren op de werkplek zijn bijvoorbeeld stages maar ook coaching on the job, intervisie en bespreken van werkzaamheden en aanpak met collega's

Leren op de werkplek is ook leren van en met elkaar. De senior kan de medior laten meeprofiteren van zijn kennis en de medior kan de senior wellicht tot nieuwe (frisse) inzichten leiden.

In al deze vormen (en meer) is het Opleidingsinstituut DJI uw partner.

Effecten van leren op de werkplek zijn breed, zo blijkt uit een grootschalige reviewstudie (Nelen e.a, 2010; Poortman e.a, 2012).

  • meer kosteneffectieve opleidingsmogelijkheden
  • leren op de werkplek realiseert een veel betere transfer van het geleerde omdat de leersituatie samenvalt met de situatie waarin het geleerde wordt toegepast
  • voor grote groepen werknemers wordt het werk steeds minder routinewerk. Hierdoor wordt werken ook leren. In dergelijke werksituaties neemt de behoefte aan opleidingen af, immers de werkplek zelf is de meest leerzame plek.

Vanuit onderzoek is een aantal factoren bekend dat belangrijk is bij het optimaal vormgeven van werkplekleren. Zo spelen kenmerken van drie betrokken elementen hierin een cruciale rol: kenmerken van de lerende, kenmerken van de werkplek en de kenmerken van de opleiding. (Virtanen, Tynjälä & Eteläpeltoa, 2014).  Kenmerken van de lerende die van invloed zijn op het leerproces op een werkplek zijn o.a. voorkennis, motivatie en leersensitiviteit (Poortman & Visser, 2008) en geloof in eigen kunnen en ervaring (Blokhuis, 2007).

Kenmerken van de werkplek die van invloed zijn op het leerproces (Poortman & Visser, 2008)zijn o.a. taakautonomie, variatie in het werk, communicatie en interactie, feedback en ondersteuning. Daarnaast is voldoende tijd voor reflectie en interactie met collega’s van groot belang. De werkplek moet uitnodigen tot communicatie over en reflectie op het uitgevoerde werk (Onstenk, 1997; Billett, 2002 in Onderwijsraad, 2003).

Kenmerken van de opleiding die van invloed zijn op het leerproces zijn o.a. adequate voorbereiding en passende opdrachten voor op de werkplek. 

Last modified: Tuesday, 21 February 2017, 2:59 PM